ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตามโครงการ จำนวน 1,042,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จะใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งนี้คือ 1,015,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน