ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-03 ถนนสายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-03 ถนนสายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตามโครงการ จำนวน 989,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จะใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งนี้คือ 886,200 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน