ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรา
  รายละเอียด : ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยลึก ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E ๐๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและท่อเมนต์จ่ายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามรูปแบบที่อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เอส.ที.พี.ศรีทองพันธ์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน