ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๐๓-๐๔ สายโยธา - ปากควน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเสม็ด อำ
  รายละเอียด : ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๐๓-๐๔ สายโยธา - ปากควน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E ๐๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๐๓ - ๐๔ สายโยธา - ปากควน หมุ่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีต (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน