ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-04 สายโยธา – ปากควน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราข
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-04 สายโยธา – ปากควน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราข งบประมาณตามโครงการ จำนวน 2,869,000 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จะใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งนี้คือ 2,638,247.34 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน