ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-03 สายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 บ้านตลาดเก่า ตำบลท่าเสม็ด
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-03 สายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตามโครงการ จำนวน 1,940,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางที่จะใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้คือ 1,823,600 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน