ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 กำหนดให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน