ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคชรัตน์ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราข
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคชรัตน์ งบประมาณตามโครงการ จำนวน 864,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางที่จะใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้คือ 852,700 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน