ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.103-05 สายพรุหนองเตย - บ้านนายภักดี หมู่ที่ 4 บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด จะประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-05 สายพรุหนองเตย - บ้านนายภักดี หมู่ที่ 4 บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ 2,060,312.55 บาท (สองล้านหกหมื่นสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน