มุมระเบียบกฎหมาย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ธ.ค. 2558
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ธ.ค. 2558
3 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ ว 296 ลว 25 มกราคม 2550) ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ธ.ค. 2558
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ธ.ค. 2558
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ธ.ค. 2558
6 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ธ.ค. 2558
7 กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ธ.ค. 2558
8 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ก.ค. 2558
9 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ก.ค. 2558
10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3